Önsöz

“Alevilerin Gizlenen Tarihi”yle ilgili bir çalışma yapma dü şüncesi bende uzun zamandan beri vardı. Beni bu çalış maya sevk eden Hz. Muhammed’in ölümünden sonra (M. 632) ayrılığa düşen ve çok geniş bir coğrafya ya dağılan özellikle Ho rasan, Deylam, Azerbaycan Türk-Türkmenleriyle dini sosyal-si yasal yapılanma içine giren Hz. Ali soyu ve taraftarları ile hâkim din Sünni İslam’ın savunucuları Emevi ve Abbasilerin inancını esas alan Selçuklu ve Osmanlılar tarafından muhalefete itilmiş hep suçlanmış (zındık, mülhid, kâfir v.b.), katliama uğramış, yerinden yurdundan edilmiş literatürde Heteredoks İslam deni len Alevilerin Gizlenen Tarihiydi. 

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM
A- Anadolu’daki İlk Türk Beylikleri ............................ 25
B- Anadolu Selçuklu Devleti (1075-1308) ........................ 28
 a) Babailer İsyanı............................................. 37
 b) Baba İlyas Kimdir?.......................................... 39
C- Anadolu Selçuklu Devletinin 

Yasal Uyarılar