Yayın Hakkında

Batı edebiyatıyla ilgili müstakil bir kitap yazma fikri "Homeros'tan Yaşar Kemal'e Özlü Sözler ve Yaşam Öyküleri" adlı iki çiltlik çalışmamı yaparken oluşmuştu. Bu çalışma, hem ortaöğretim hem de yükseköğretim öğrencileri ve Batı edebiyatı meraklıları için hazırlandı. Hazırlamış olduğum bu kitap, yaklaşık olarak iki bin yedi yüz yıllık tarihi bir süreci kapsamaktadır.

Önsöz

Batı edebiyatıyla ilgili müstakil bir kitap yazma fikri “Homerostan Yaşar Kemal’e Özlü Sözler ve Yaşam Öyküleri” adlı çalışmamı yaparken oluşmuştu. Bu çalışma, hem ortaöğretim hem de yükseköğretim öğrencileri ve Batı edebiyatı meraklıları için hazırlandı. Hazırlamış olduğum bu kitap, yaklaşık iki bin yedi yüz yıllık tarihi süreci kapsamaktadır. 

Bu çalışmaya hazırlanırken Batı’da yer alan, milletlerin ve ülkelerin edebiyatlarında oluşma dönemleri dikkate alınmıştır. Kronolojik bir sıralama izlenmiş olup, Eski Yunan’dan başlayarak günümüze kadar süre gelen, Latin, İtalyan, İspanyol, Fransız, Alman, İngiliz, Rus-Sovyet, Danimarka, Norveç, İsveç ve Amerikan edebiyatlarına yer verilmiştir. 

Uzunca bir hazırlık aşamasından sonra, bu ülkelerin edebiyatının başlangıcından bugüne kadar geçirmiş oldukları evreleri (geçmişleri, gelenekleri, inançları, yaşama biçimleri, savaşları, barışları, doğal afetleri) ele alınmış ve bunlara bağlı olarak yazılan tragedyaları, şiirleri, oyunları, öyküleri, romanları ana hatlarıyla ortaya çıkarılmıştır. Ardından kendi alanında öne çıkmış düşünür, şair, yazar ve sanatçıların Yaşamı ve Edebi Şahsiyeti yazılmıştır. Bu insanları yazarken doğum yerleri, aile durumları, kökenleri, eğitimleri, kimden etkilendikleri, kimi etkiledikleri incelenmiş,  kendilerini var eden, üne kavuşturan oyun, öykü, roman, özdeyiş ve şiirlerine yer verilmiştir. 

Çalışmada kişilerin yaşamları hakkındaki bilgilere temel kaynaklardan, kişinin kendi yazdığı otobiyografilerinden, başkalarının kişi hakkında yazdığı biyografik kitaplardan ulaşılmış ve bunlar da kaynak gösterilmiştir. Bu kişilerin yaşamları, okuyucu ile çeşitli düşün, sanat ve bilim alanları arasında köprüler oluşturmak amacıyla incelenmiştir. Kişinin yaşam öykülerinin uzunluklarına kişinin genel olarak o tarihteki önemi, evrensel fikirlerle yeni değerler oluşturması, özel olarak da kendi alanına yaptığı katkılarıyla orantılı olarak yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın başlıca özelliklerinden biri de kişileri doğum ve ölüm tarihleriyle sınırlı tekil bireyler olarak değerlendirilmemesidir. Temel yaklaşıma uygun olarak ele alınan bir şair, yazar, sanatçı ve düşünürün kendinden öncesine nasıl bağlandığı ve sonrasını nasıl etkilediği incelenmiştir.

Sunuluş biçimi olarak tek tek biyografilerden oluşuyor olsa da bu kaynak eserden yararlanma olanakları tek tek maddelerle sınırlı değildir. Değişik düzeylerde araştırma yapan okuyucular çalışmadan yararlanma olanağına sahip olacaktır.   

Kapsam ve içerik bakımından oldukça geniş tutulan bu çalışma, tarihsel, evrensel ve bölgesel anlamda öne çıkmış ve bu nedenlerle kabul görmüş çok farklı kişilikleri ele almış olup, nesnelliğiyle, yazım tekniği, anlaşılır bir dil kullanılması ve ele alınış şekliyle, farklılık taşıyan, özgün bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır.

“Batı Edebiyatı’nın Gelişim Süreci ve Öncüleri” adlı kitabım; Yunan Edebiyatı, Latin Edebiyatı, İtalyan Edebiyatı, İspanyol Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, Alman Edebiyatı, Rus Edebiyatı, Danimarka Edebiyatı, İsveç Edebiyatı, Norveç Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı olmak üzere on iki bölümden oluşmaktadır. 

İçindekiler

I. BÖLÜM - YUNAN EDEBİYATI
1.Epik Çağ (MÖ IX-VII. yy.).
2.Lirizm ve Nesrin Başlangıcı (MÖ VII-IV. yy.)
3.Atika Dönemi (MÖ V-IV. yy.).
4.İskenderiye Dönemi (MÖ III-II. yy.)
5.Roma Dönemi (MÖ II-MS II. yy.)
 

Yasal Uyarılar